dinsdag 19 maart 2019

Lesuur: A3-6c(12) Aula(200) B1-1c(30) B2-1 (Muziek)(60) B2-2c(30) B3-4c(30) D1-5c(14) D3-1c(24)
1e uur         MOJ   DUH SYO
2e uur 3C - LAN   3G betoog JAJ MOJ PLW - 3HA    " 
3e uur     wtOB   KAL PLW - 2B TEN 5V MAW
4e uur PLW    "    MOJ   WEA MDO 5H
5e uur Ontwerpklas   SBX JAJ BAN DEI/2D  "  KRI 3HD
6e uur ontwerpklas    "   "    KRI 3HK BUA MOJ
7e uur                
Extern Intern